| Traditional Chinese | Chinese simplified

Non executive director

Dr. Cao Xin (Chairman)

Dr. Li Lianping

Mr. Qin Gang

Ms. Sun Min

Mr. Wu Huijiang

Executive director

Mr. Gao Qingyu (president)

Mr. Wang Hongjun

Independent non executive director

Mr. Qin Haiyan

Mr. Ding Jun

Mr. Wang Xiangjun

Mr. Yue Man Yiu Matthew

Senior management

Gao Qingyu............ CEO

Sun Xintian............ Vice President

Mei Chunxiao........ Vice President

Ding Peng............... Vice President

Lu yang.................. Vice President

Fan Weihong.......... Chief accountant

Ban Zefeng............ Co Secretary